Nbwaachiwen APTN ji-waabndaman pii-mzinaateseg
Egiiwnaadizid dibishkoo Bizhiiw

Maanda dash shki-mdaaswi-shi-nswi minik aabito-dibagiisowaan mzinitaasechigan zhichigaans, gewii dash dibishkoo maanda gaa-ntami-zhichigaadeg pkinaagewin zhichigaans ‘Giigoonh Zaagijeying Nbiing Eyaad’ () zhiwe ‘Egiiwnaadizid dibishkoo Bizhiiw’ (Bizhiiw), nda-noopnanaanaa maaba getchi-towaa’iindaagozid Don Kelly miiniwaa eko-niizhing eshchiged maanda Dakota Hebert ezhi-gchi-zhiwebak maanda tkamiiwaad mompii akiing ni-shki-kendimoowaad Anishinaabe-nokiiwinan, maajiishkaachiganan, nokii-gamigoon miiniwaa bemaadizijig ezhi-mina-gishkiweziwaad nongo maanda mompii akiing pii-gigweji bimaadiziwaad wiinwaa makizinwaang, dash gewiinwaa gonda genowaabnjigejig ezhi-waabnjigewaad, gaawii go gegoo e-piichi-mchaag maage e-piichigaaching wiinwaa sa nji.

Pii-dash ni-zhitoon eni-bebkaanak zhichigewinan nooj ngoji: ezhi-minowaangizowaad Anishinaabek debendimoowaad shange-gamigoong, e-miiwsijig nokiiwinan, gchi-towaa gibeshii-gamigoon, bikwaakidoons enji-wepjigaadeg miiniwaa zhoontaage-gamigoong, e-naakimichigejig, emoonigejig, gwiiwnan e-zhinoomaagejig, anishinaabek enji-maanjiiwaad, ngamowinan enji-zhichigaadeg, mbaaschiganag pii-nash e-taagejig dibishkoo ezhooshkwaadejig, kwewag e-gediginaadijig miiniwaa bebaa-zhooshjiwejig, mnendaagizowin miiniwaa waa-zhi-mnendaagozing maanda sa nji zhichigaans naagwad nji-sa gonda Don miiniwaa Dakota ezhi-gigweji gwejtoowad gegoo ji-naadimaagwaad nsastaagewin minik eshchigeng wii-aawing Anishinaabe-nookiiwin/maajiishkaachigan miiniwaa /maage bemaadizid ezhigishkiwezid nongo akiing.

Eshchigejig maanda

DON KELLY

DAKOTA RAY HEBERT

Don Kelly aawi Gemini-gaa-nagmind wii-zhichiged, e-baapichitaagozid, e-zhibiiged miiniwaa e-mzinaateschiged.

Maaba dash e-naaniibwid e-baapzhitaagozid mompii kina ngoji gii-maanjiini akiing miiniwaa dash gii-mzinaatese nooj ngoji, dibishkoo wiin gaa-zhitood mzinaateschigewinan CBC miiniwaa CTV, gewii gii-zaagiiyetese Winnipeg Baapizhitaagoziwin Maawnjidowin, miiniwaa niibina-nching gii-zaagiiyetese zhiwe CBC The Debaters, Don gewii gii-zhichige APTN Mzowe Canada Anishinaabeg Giizhigad niibina nching, miiniwaa gewii gii-zhichige Canadian Aboriginal Music Miigwewinan, Anishinaabeg Gchi-mookmaan Ngamoowin Miiwewin miiniwaa dash go Anishinaabeg Bemaadizijig Nagmigewin Ngamoowin Miiwewinan “Ntam Naakshi Maawnjidiwin”.

Don gii-zhichige miiniwaa gii-zhibiige maanda sa nji Giigoonh Zaagijeying Nbiing Eyaad, gaa-mzinaateseg niiwing minik maanda eshseg ngobiboon zhiwe APTN. Maanda mzinaateschigan gii-nagimigaade ji-debnang wi Gemini (megwaa yaawing Canadian mzinaateschigan Miigwewinan) miiniwaa Don gii-nagimigaazo netaa zhichiged.

Don dibendaagozi Ojibways odi Onigaming, Treaty #3 Ntam Anishinaabeg Giiwedinong Ontario.

Dakota Ray Hebert gii-nji-ndaadizi miiniwaa gii-bi-koginaa odi Meadow Gamiing, Sasketchewan.

Ge-wii gii-maanjiini ezhi-maanjiining miiniwaa e-baapzhitaagozid mzowe mompii Canada miiniwaa Gchi-mookmaan-akiing, La Penita Mexico, gewii dash go Shenzhen China!

Gii-nsaakinamoowaan e-baapizhitaagozinjin dibishkoo Ryan McMahon, Kathleen Mcgee, Kelly Taylor, Derek Seguin, Dan Naturman, miiniwaa niibina go gwaya.

Gdaa-waabmaa Dakota Ray niibina doo-baapzhitaagiziwinan zhiwe waasmoni-nendimoowining, dibishkoo ‘Dakota Gwejtoon…’!

Aabideg ji-bshigendimaad Dengwe-mziniganing, Twitter, miiniwaa Instagram ji-noopinanaad maada Dene netaaw-nokiid.

Minik meznaatesegin

Dakota falls in love

Minik meznaatesegin Bezhig

Lennox Minis Ntam Anishinaabeg Nbiing-miijim nokiiwinan

Don miiniwaa Dakota zhaawag shkweyaang ji-kendimoowaad nji-sa Lennox Minis Ntam Anishinaabeg ezhi-mina-gishkiweziwaad ji-nokiitamoowaad demink nindan nokiiwinan Anishinaabeg debendimoowaad dibishkoo Fishermen’s Pride miiniwaa wi Shellfish Hatchery.

Learning from Rick in Seafood

Minik meznaatesegin Niizh

St. Mary’s Ntam Anishinaabeg Gchi-odaawe-gamig

Don miiniwaa Dakota wiijiiyewag nokiiwin ofi St. Mary’s Ntam Anishinaabeg Gchi-odaawe-gamig besha Fredricton, NB ji-kendimoowaad aaniish nji maanda nokiiwin enji-mina-maajiishkaamgok.

Minik meznaatesegin Nswi

Eugene’s Bikwaakwadoons enji-wepijigaadeg gchi-towaa-gibeshii-gamig miiniwaa zhoonyaataage-gamig

Don Miiniwaa Dakota kendaanaawaa njisa gete kinoomaage-gamig Anishinaabe-binoojiinyag gaanji-gnowendimindowaa gaa-zhi-aanseg nikeyaa Ntam Ansihinaabe debendang wenjishing miiniwaa enokii-chigaadeg Bikwaakwadoons enji-wepijigaadeg gchi-towaa-gibeshii-gamig miiniwaa zhoonyaataage-gamig odi Alberta gii-zhaawaad shkweyaang nokiiwining.

Minik meznaatesegin Niiwin

Flurer Smokery

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwewag nokiiwin njisa Flurer Smokery odi Campbell Ziibi, BC ji-kendimoowaad aaniish maanda enji-mina-seg Mzowe Akiing miijim nooj ngoji ebideg wii-mina-bideg.

Don plays the drums

Minik meznaatesegin Naanan

Red Sky Performance

Don miiniwaa Dakota shkweyaang zhaawag maanda sa Red Sky Performance, yaawong nongo Anishinaabeg Emaanjiinjig Zhinoomaagewin odi Toronto, ON ji-kendimoowaad aaniish maanda maanjiinwin ezhi-gchi-gishkweziimgak waayaad emaanjiinjig nooj ngoji mompii akiing.

Don and Dakota’s creation

Minik meznaatesegin Ngodwaaswi

Pow Wow Café

Don miiniwaa Dakota shkweyaang zhaawag zhiwe Pow-wow Café ji-kendimoowaad aaniish maanda Anishinaabe shangegamig ezhi-gchi-mina-maajiishkaamgok paam-daawewaad menpogok Anishinabe miijim nji-sa Anishinaabeg odi Toronto, ON.

Don and Dakota meet their hosts

Minik meznaatesegin Niizhwaaswi

Ntam Anishinaabeg Gooning ezhooshjiwejig Maawmowizijig

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’aan debendaagozijig Ntam Anishinaabeg Gooning ezhooshjiwejig Maawmowizijig odi Vancouver, BC ji-kendimoowaad ezhi-maajiishkaamgok nokiiwaansan biidoowaad wenjishing nji-sa eshkiniigjig anishinaabeg mzowe mompii akiing.

Don, Dakota, and Inez at Seafood City

Minik meznaatesegin Nshwaaswi

Salmon n’ Zaaasgokwaadenh

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’an enkiijig odi Salmon n’ Zaasgokwaadenh odi Vancouver, BC ji-kendimoowaad aaniish maanda getchi-shpendaagok Anishinaabeg debendimoowaad shangegamig ezhi-gchi-minawaagiziimgok.

Minik meznaatesegin Zhaangswi

Wasaya Airways

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’an enkiinjig nji-sa Anishinaabeg debendimoowaad Wasaya Airways ji-kendimoowaad aaniish maanda baasjigan nokiiwin enji-mina-maajiishkaamgok pii maashiwaad miiniwaa maajiidoowaad gegoo odi giiwedinong Ontario besha Nimkii Wiikwedoong, ON.

Don and Dakota knead the pizza dough

Minik meznaatesegin Mdaaswi

Windigo Catering

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’an enkiinjin nji-sa Windigo Catering odi GoldCorp Musselwhite Moonigan odi Giiwedinong Ontario nji-sa aaniish maanda nokiiwin enji-gchi-mina-nokiimgak

Minik meznaatesegin Mdaaswi-bezhig

Mushkegowak Gchi-towaa-nbegamig miiniwaa Zhoonyaa-taage-gamig

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’an enkiinjin nji-sa Ziibi-Mushkegowak Gchi-towaa-nbegamig miiniwaa Zhoonyaataage-gamik besha Edmonton, ji-kenjigaadeg aaniish maanda enji-gchi-mina-maajiishkaamgok.

Minik meznaatesegin Mdaaswi-shi-niizh

Native Delights

Don miiniwaa Dakota shkweyaang zhaawag njisa Native Delights miijim ji-kendimoowaad aaniish maanda Anishinaabeg debendimoowaad ezji-mina-maajiishkaamgok jiteg zhinoomaagewin odi Edmonton AB miijim ezhi-waabnjigaadeg.

Seeking shelter in the shade

Minik meznaatesegin Mdaaswi-shi-nswi

Canadian Forces Mkade Makwa zhichigan

Don miiniwaa Dakota gii-wiijiiwaa’an Canadian Force Mkade-makwa zhichigan debendaagozid Canadian Division Support Base (Gagetown) ji-nsastamoowaad aaniish maanda gchitowaa-zhichigan ezhi-mina-waangiziimgok nji-sa Anishinaabeg eshkiniigjig mzowe mompii Canada.

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining Bezhig

Zhitoong Wiikebijiganan

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining Niizh

E-mkadeyaagin egibagaadegin odeminan

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining Nswi

Ezhi-nagmindowaa ezhooshjiwejig

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining Niiwin

Zhichigaadeg Mjimindoo waawanoon

Etegin Mesnaatesegin Waasmoni-nendimoowining Naanan

Enji-baashkizigeng

Enji-zhinoomaading

Ezhi-ndikendimon ekendimon

Minik meznaatesegin Bezhig

Lennox Minis Ntam Anishinaabeg Nbiing-miijim nokiiwinan
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Niizh

St. Mary’s Ntam Anishinaabeg Gchi-odaawe-gamig
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Nswi

Eugene’s Bikwaakwadoons enji-wepijigaadeg gchi-towaa-gibeshii-gamig miiniwaa zhoonyaataage-gamig
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Niiwin

Flurer Smokery
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Naanan

Red Sky Performance
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Ngodwaaswi

Pow Wow Café
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Niizhwaaswi

Ntam Anishinaabeg Gooning ezhooshjiwejig Maawmowizijig
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Nshwaaswi

Salmon n’ Zaaasgokwaadenh
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Zhaangswi

Wasaya Airways
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Mdaaswi

Windigo Catering
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Mdaaswi-bezhig

Mushkegowak Gchi-towaa-nbegamig miiniwaa Zhoonyaa-taage-gamig
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Mdaaswi-shi-niizh

Native Delights
Maajtaan Ndikendizowin

Minik meznaatesegin Mdaaswi-shi-nswi

Canadian Forces Mkade Makwa zhichigan
Maajtaan Ndikendizowin

Maaba ge-ginoonad

Giishpin ndowendimeg Don miiniwaa Dakota ji-ginoodimaagiig enji-nokiiyig, zhichigan maage ji-mzinaateshnowaad maage ji-niindaaweying gegoo wiindimaagewin, taga niindaawen waasmooni-boozibiigan: katery@interindigital.ca

‘E-giiwnaadizid dibishkoo Bizhiiw’ aawon gaa-zhitoojig InterINDigital Entertainment Inc., 100% Anishinaabe debendang Zhichigan Nokiiwin.

Gaa-zhichigaadeg geye gaa-naadimaagejig:

Interindigital
CMF
APTN
Ontario Creates
CAVCO